Dotacja na kapitał obrotowy dla WERANDA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0305/20-00 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 41.912,85 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych. 

Fundusze europejskie